صفحه ۹۸۵

به: مدیریت کل اداره سوم312 تاریخ: 13736 از: سازمان اطلاعات و امنیت قم21 شماره: 5168/21 هـ

پیرو شماره: 5149/21 هـ 9736

تاریخ 12736 سه فقره تلگراف از طرف انجمن اسلامى دانشجویان در آمریکا و کانادا، حوزه شمالى کالیفرنیا(آکلند) به مصون زیر جهت سه نفر آیات نجفی، گلپایگانى و شریعتمدارى به قم مخابره که از توزیع آن خوددارى گردیده است. متن تلگراف: خدمت علماء و مراجع عظام دامت برکاته 19 شوال 1367

در این ایام که روحانیون ایران بخاطر اعتراض به شرایط ضد اسلامى و اختلاف حاکم بر ملت مسلمان و پایان بخشیدن به تبعید غیر‌قانونى آیت‌اله العظما خمینى و آزادى مجاهدین راستین ‌آیت‌اله سید محمود طالقانی، آیت‌الله حسینعلى منتظری، آقاى سید مهدی‌ ‌هاشمی، مهندس عزت اله سحابی، مهندس لطف اله میثمى در پاریس به اعتصاب غذا نشسته‌اند ضمن اعلام پشتیبانى از خواسته‌‌‌هاى بحق ایشان از شما درخواست میکنیم که تمام کوشش‌‌هاى خود را در جهت بثمر رساندن خواسته‌‌‌هاى آنان بکار بندید امضاء انجمن اسلامى دانشجویان در آمریکا و کانادا، حوزه شمالى کالیفرنیا

رئیس سازمان اطلاعت و امنیت قم.معینى
گویند: تیمسار ریاضى

ناوبری کتاب