صفحه ۹۸۱

ایران و امپریالیسم امریکا و یا هر تجاوزگر دیگرى مانع تکامل بشریت است و باید با تمام نیرو به مقابله با آن برخاست. آنگاه سخنان خود را با دعا و آرزوى موفقیت و پیروزى براى همه مردم مسلمان ایران و جهان پایان داد. خبر‌‌هاى خارجی

به قرار اطلاع، گروهى از برادران مسلمان به فعالیت پیگیرى در جهت ترجمه و پخش اعلامیه‌‌‌هاى اعتصاب غذا ادامه می‌دهند و تا کنون کلیه اعلامیه‌ها و بیوگرافیها به انگلیسى ترجمه و پخش گردیده است.

همچنین با بیش از 100 مرکز حقوقى و سازمان‌‌هاى مترقى و نمایندگان پارلمان و دیگر مراکز ذى صلاحیت تماس حاصل شده و برخى از آنها با ارسال تلگراف به اموزگار و سفارت ایران همبستگى خود را با اعتصابیون اعلام داشته‌اند. اخبار مشروحتر بعداً به اطلاعتان خواهد رسید. همانطور که در شماره قبل به اطلاعتان رساندیم دانشجویان دانشگاه‌‌‌هاى تهران کلاسها را تعطیل و خود را براى تظاهرات آماده می‌کنند. مجدداً خبر می‌رسد که تعطیل کلاسها ادامه داشته و دانشجویان در برخى از دانشکده‌ها اجتماع کرده و با شعار‌‌هاى الله اکبر، خمینى خدانگهدار تو، یاران به ما ملحق شوید، مرگ بر رژیم یزیدى شاه، شروع به تظاهرات کرده و پس از شکستن شیشه‌‌‌هاى کلاسها و مقر گارد دانشگاه متفرق می‌شوند.

روحانیون مبارز ایران
4/ اکتبر/ 77
پاریس
(س ش368[

ناوبری کتاب