صفحه ۹۸۰

است که شکوفایى و عظمت اسلامى که نه "روحانى بی‌توجه به دنیا" را می‌شناسد و نه "دانشجوى بریده از آخرت" را و همه را در یک صف می‌نهد و چنین می‌طلبد که به قول شریعتى بزرگ، "فردش با دو بعد و جمعش با دو بال که مذهبش نیز مذهبى است آمیخته از کتاب، ترازو و آهن". پس از پایان نماز ظهر یکى از برادران دانشجو مقاله جالبى در زمینه وحدت نیرو‌‌هاى اسلامى قرائت کرد و بار دیگر پس از دادن شعارها همه خواهران و برادران به نماز ایستادند. آنچه در همه این صحنه‌ها قابل توجه بود شرکت گروهى از خواهران مسلمان بود که با پوشش اسلامى خویش در جمع اعتصابیون شکرت کرده و به اعتصاب نشسته بودند و این نیز خود حماسه دیگرى است که امیدهایمان را تجسم یافته به نمایش می‌گذارد. خواهران و برادران مسلمان درجمعى صمیمانه و اسلامى براى خواست و آرمان واحد تلاش می‌کنند و سخن همه کسانى را که می‌خواهند زن مسلمان را از جامعه و فرهنگش منفرد کنند و از سرنوشت و آینده دیگر مردم جدا سازند عقیم می‌گذارند. در ساعت 5/2 بعدازظهر شاهد بیهوشى یکى از خواهران بودیم که بلافاصله او را به محل مناسبى منتقل ساخته و تحت معاینه قرار دادند. قابل ذکر است که او تاکنون به اعتصاب خود ادامه داده است. در ساعت 9 بعدازظهر امروز بار دیگر یکى از خواهران به حالت بیهوشى افتاد که با صلاحدید پزشک صلیب سرخ اقدامات لازم در مورد وى به عمل آمد. در ساعت 5 بعدازظهر نماینده روحانیون مبارز سخن گفت و پس از بیان علل و انگیزه و اهداف اعتصاب از شرایط سخت و طاقت فرساى ایران و از اختناق و شکنجه حاکم سخن گفت و به ارزیابى فکرى و سیاسى اعتصاب پرداخت و سپس از کلیه نیرو‌‌هاى اسلامى خواست که توطئه امپریالیسم آمریکا مبنى بر تغییرات جزیى را در ایران محکوم کرده و خنثى نمایند، آنگاه از موضع گیرى دوراندیشانه امام خمینى در برابر امریکا سخن گفت و افزود در این اواخر برخى از شخصیت‌‌هاى ساختگى و دروغین، پیشنهادهایى به آیت‌الله خمینى کرده‌اند که به خاطر مصلحت فعلاً از حمله آمریکا صرف نظر کنند تا حساسیت آمریکاییها نسبت به معظم له و جنبش اسلامى کاهش یابد و در نتیجه تغییراتى در وضع موجود پدید آید ولى پاسخ قاطع ایشان پیوسته این بوده است که اصولاً روحانیت ایران در مبارزات خود مخالفت شخصى با کسى ندارد و مخالفت با امریکا و رژیم دست نشانده ایران بر مبناى اصول و مبانى حساب شده و منطقى است. نماینده روحانیون پس از تشریح مفهوم مبارزه و اهداف آن اشاره کرد که همیشه مبارزه وسیله‌اى براى رسیدن به هدف‌‌هاى بلند بوده و هدف اسلام تنها و تنها رستگارى و تکامل انسانها در مسیر هدف‌‌هاى خدایى است و این کار جز با از میان برداشتن موانع راه خدا امکان پذیر نیست و در شرایط کنونی، رژیم

ناوبری کتاب