صفحه ۹۷۸

دقیقتر از چگونگى موضعگیرى دانشجویان دانشگاه‌‌‌هاى ایران بعداً به اطلاع همگان خواهد رسید. در خارج از کشور اعلامیه‌‌‌هاى مختلف روحانیون مبارز به انضمام زندگینامه‌ها و برخى از پیام‌‌‌هاى ارسال شده به زبان‌‌هاى مختلف ترجمه و به وسیله مسلمانان مبارز در اکثر نقاط اروپا و از جمله آلمان، انگلستان، فرانسه، سوئد، و ایالت‌‌هاى مختلف آمریکا به عنوان حمایت از روحانیون مبارز و مشخصاً پشتیبانى از اعتصاب غذا در پاریس تکثیر و توزیع شده است. همانطور که قبلاً اعلام شد به دنبال اعلام اعتصاب غذا به وسیله گروهى از برادران مسلمان در آمریکا به پشتیبانى از روحانیت و اهداف روحانیون مبارز ایران، اینک خبر می‌رسد که این اعتصاب همچنان ادامه دارد و اعلامیه‌‌هاى مختلفى در بعضى از ایالات آمریکا به میزان وسیع تکثیر و پخش شده است. اخبار این اعتصاب غذا بعداً به اطلاع همگان خواهد رسید.

روحانیون مبارز ایران
2/ اکتبر/ 1977
پاریس
(س ش367)

ناوبری کتاب