صفحه ۹۶۶

است که به سرعت نفوذ ایشان را در میان تودة مردم افزود تا هرچه بیشتر آنها را با جنایات رژیم آشنا و به ارزشهاى متعالى اسلامى رهنمون سازد. مسجد سلیمان در خوزستان، طبس در خراسان، خلخال در آذربایجان و سقز در کردستان، چند محلى هستند که آیت‌الله منتظرى به آنجا تبعید شده و على رغم خواست رژیم همواره با استقبال پرشور مردم مواجه گشته‌اند.

روشنگریهاى خستگى ناپذیر ایشان مردم طبس را براى اولین بار نماز جمعة چند هزار نفرى به گرد هم می‌آورد.

وقتى رژیم از وحشت موج افشاگریها ایشان را بازداشت و به زندان روان ساخت، ایمان راستین و روشن‌بینى اسلامى مردم طبس آن چنان بود که با تظاهرات و مبارزات وسیع و گستردة‌ خود رژیم را وادار به بازگرداندن ایشان به طبس کرد.

رژیم طاغوتى ایران با مشاهدة مبارزات اسلامى و شناخت بیشتر غارتگریهایش در مناطقى که آیت‌الله منتظرى را تبعید می‌کرد سرانجام ایشان را به زندان کمیته و بعداً اوین آورده پس از شکنجه‌هاى وحشیانه از دادگاههاى فرمایشی‌اش به ده سال زندان محکوم کرده است.

رفتارهاى بیشرمانه‌اى که در زندان نسبت به ایشان روا می‌دارند جز ننگ و نابودى چیزى به همراه نخواهد داشت.

بعد از چندین ماه که حتى خانوادة ایشان اجازة‌ ملاقات نمی‌یافتند ایشان را مانند برخى دیگر از زندانیان در قفس جاى دادند و به محل ملاقات آوردند.

مردم محروم و مستضعفین ایران با استفاده از تعالیم قرآن و رهنمودهاى رهبران اصیل مبارزاتشان تا پیروزى بر باطل از پاى نخواهند نشست. (س ش361)

ناوبری کتاب