صفحه ۹۶۵

بیانیه دانشجویان تحصن کننده در کلیساى سن مرى پاریس دربارة آیت‌الله منتظریفقیه عالیقدر، ج 1، ص191 ـ 187.

مهرماه 1356

ستاره‌اى که بر تارک مبارزات جامعة روحانیت خلق مسلمان ما هرچه پرتوانتر می‌درخشد آیت‌الله مجاهد شیخ حسینعلى منتظرى می‌باشد. شخصیت مبارز، متخصص در علوم دینى از جمله فقه و فلسفة ‌ایشان در سراسر جامعة تشیع، به خصوص حوزة علمیة قم، بر کسى پوشیده نیست.

به هنگام اوجگیرى مبارزات روحانیت مترقى به رهبرى قائد بزرگ امام خمینی، آیت‌الله منتظرى از نخستین همگامانى بود که تا امروز به وفادارى و مجاهدت خویش در راه گسترش و پیشبرد مبارزات آزادیبخش اسلام با تحمل شکنجه و زندان و تبعید ادامه داد و سر تعظیم در مقابل هیچ نیرویى غیر خدا فرود نیاورد. پس از دستگیرى رهبر بزرگ آیت‌الله امام خمینى درجریان پانزدهم خرداد 42 بر اثر افشاگریهاى مجاهد آیت‌الله منتظرى در نجف‌آباد، به مدت هفت روز اعتصاب سراسرى تمام شهر را به حرکت درآورده بود.

هجرت آیت‌الله منتظری از نجف‌آباد به تهران در آن ایام به عنوان اعتراض به خودکامگیهاى رژیم در روشنگرى مردم و عقب راندن رژیم در توطئه‌هاى شیطانیش تأثیرى چشمگیر داشته است که بالاخره منجر به دستگیرى ایشان گردید.

دستگیریهاى بعدى که نتیجة‌ عملکرد تلاشهاى خستگى ناپذیر این مجاهد راستین در راه به ثمر رساندن اهداف اسلامى ایشان بوده، شکنجه‌هاى وحشیانه و زندانهاى دراز مدت به همراه داشته است. آنچه بیش از همه در زندگانى سیاسى پرافتخار این مجاهد مقاوم و خستگى ناپذیر حالت خاصى به خود گرفته، تبعیدهاى فراوان و به موازات آن روشنگریها و افشاگریهاى ممتدى است که ایشان در تبعیدگاه انجام می‌دادند.

در شهرها و بخشهاى دورافتاده و بریده از هرگونه وسایل و روابط اولیه به زندگى با مردمى که رنج و فشار زندگى و خشکسالى با پوست و استخوانشان عجین گشته است و سلطه‌گران طاغوتى با استثمار و استحمار و استبدادشان به مکیدن قطره‌هاى خونى که پاهاى لرزان و دلهاى تشنه‌شان را به سختى به حرکت در می‌آورد مشغولند.

در چنین شهرها و دیارى با چنین مردمانى این تبعیدى بزرگ با الهام از آئین رهایی‌بخش اسلام به فریادهاى العطش این قلبهاى محروم پاسخ می‌گوید.

همدردى با دردمندان و سادگى در زندگى و برخورد صمیمانة ایشان خصوصیت اخلاقى و اسلامى

ناوبری کتاب