صفحه ۹۵۸

نظریه شنبه: انصارى طرز فکرش با سایر انقلابیون از قبیل ربانى شیرازى ـ مشکینى و منتظرى تفاوت فاحش دارد و دل خوشى از آنان ندارد. و لذا مخالفتش را با شهید جاوید ابراز کرده بودند.

نظریه یکشنبه: شیخ یحیى انصارى یکى از مدرسین طراز اول حوزه و از طرفداران سرسخت خمینى است که مدت سه سال تبعید بوده منظور وى از افرادى که ترویج وهابیگرى می‌کنند همان طرفداران کتاب شهید جاوید می‌باشند که عمدتاً خود را وابسته به خمینى می‌دانند. از زمانى که مارکسیست‌‌‌هاى اسلامى چهره واقعى خود را که همان ایدئولوژى کمونیستى است آشکار کردند بین روحانیون طرفدار خمینى نیز دو دستگى ایجاد شده. عده‌اى منحصراً مذهبى و طرفدار خمینى هستند از قبیل انصارى و عدة دیگر از مارکسیست‌ها طرفدارى می‌کنند مانند طرفداران شهید جاوید. به طورى که از مفاد گزارش برمی‌آید دسته اول در صدد برآمده‌اند تا خمینى را از قضیه آگاه سازند تا چاره‌اى بیندیشد زیرا معتقدند انتساب این عده به خمینى از نظر متعصبین مذهبى باعث شکست وى خواهد بود و بعید هم نیست که این زمینه مؤثر واقع بشود و خمینى در این زمینه اعلامیه‌اى بدهد. شراره

نظریه دوشنبه: کتاب شهید جاوید مورد تأیید و نمایانگر نظریات طرفداران خمینى و مورد مخالفت عده‌اى دیگر از روحانیون و طلاب می‌باشد که نویسنده آن را متهم به وهابیگرى می‌نمایند لکن چنین به نظر می‌رسد که اکثریت قریب به اتفاق طلاب و روحانیون اعم ازبه اصطلاح انقلابیون طرفدار شهید جاوید و قشریون مخالف کتاب مذکور در مخالفت با کمونیزم و ماده‌پرستى اتفاق نظر دارند. پارسا

نظریه سه‌شنبه: صحت خبر و نظریه یکشنبه که حاکى از سوابق و نظرات و افکار شیخ یحیى انصارى و جانبدارى وى از خمینى می‌باشد مورد تأیید بوده تا جایى که بررسى شده از تعداد آن عده طرفداران خمینى که از مارکسیست‌‌‌هاى اسلامى حمایت می‌کنند تا حدود قابل ملاحظه‌اى کاسته شده ولى این عده به داشتن رویه سوابق خود مبنى بر جانبدارى از خمینى پابرجا هستند. رهبر دایره بررسی گزارش روزانه 29/4 اصل در 10116 است در پرونده 67908 بایگانى شود. وثوقى 19536

ناوبری کتاب