صفحه ۹۵۲

می‌دهد و فروهر در پاسخ اظهار می‌دارد دیگر از دست من کارى ساخته نیست و تصور می‌شود اعلامیه سرهنگ امیر رحیمى پخش شده باشد.

نظریه شنبه ـ 1 ـ صدور اعلامیه سرهنگ بازنشسته عزیزاله امیر رحیمى در پاسخ اعلامیه دکتر بقائى بین افراد متعصب مذهبى از طرفى و عناصر جبهه به اصطلاح ملى سابق و عناصر حزب زحمتکشان ملت ایران از طرف دیگر اختلاف انداخته است. 2 ـ تهیه اصل یا فتوکپى اعلامیه امیر رحیمى مقدور نگردیده و در اولین فرصت یک نسخه اعلامیه مزبور تهیه و متعاقباً تقدیم خواهد شد.

نظریه سه شنبه ـ 1 ـ شنبه مورد اعتماد است و به احتمال زیاد گزارش تسلیمى وى صحت دارد. 2ـ به شنبه آموزش داده شد که در جریان مذاکرات و تصمیمات متخذه و اقدامات بعدى داریوش فروهر و شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى و سایر عناصر و ایادى آنان بوده و نتیجه را به موقع گزارش نماید. 4ـ کلیه افراد مندرج در گزارش مزبور در آن اداره کل داراى سابقه می‌باشند. 5ـ هرگونه اقدام مستقیم در مورد گزارش مزبور باعث شناسائى و سوخته شدن منبع خواهد شد. برلیان

ناوبری کتاب