صفحه ۹۵۱

گزارش خبر
به: 312 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص386. تاریخ: 28336 از: 20/ هـ12 شماره: 21519/20هـ12 موضوع: ارسال دو فقره اعلامیه جهت ربانى شیرازى به قم

حدود ساعت 11 روز 24336 حاج محمد خلیل نیاز از مغازه‌اش واقع در بازار تهران در حضور یکى از دوستانش تلفنى با داریوش فروهر صحبت و گفت به دوست مشترکمان می‌گویم که جهت انجام آن کار نزد شما بیاید به همین منظور خلیل نیا به دوستش گفت ساعت 30/12 به دفتر فروهر مراجعه کنید کارى دارد که به شما محول خواهد کرد. دوست مشترکشان ساعت 30/12 به ملاقات فروهر رفت و فروهر به او گفت این دو پاکت سربسته را که در یکى از آنها اعلامیه خودمان(منظور نامه سرگشاده به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى به امضا دکتر سنجابى ـ دکتر شاپور بختیار ـ داریوش فروهر می‌باشداین نامه در مورخه: 2231356 با موضوع انتقاد از وضع موجود و لزوم تغییر حکومت با امضاى مذکور به دربار ارسال شد، (رک: همان، ص386). ) و در دیگرى اعلامیه سرهنگ بازنشسته عزیزاله امیر رحیمى است به قم و نزد شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى ببرید و از قول من به او سلام برسانید و بگوئید این دو فقره اعلامیه را بخوانند و نظر خود را بگویند به همین منظور حامل پاکت بلافاصله در روز مذکور به قم و منزل ربانى شیرازى رفته و دو فقره پاکت را به او تسلیم نموده است ربانى شیرازى پس از مطالعه اعلامیه‌ها شدیداً ناراحت شده و وسیله حامل براى فروهر پیغام فرستاده که اعلامیه امیر رحیمى از اعلامیه دکتر بقائى کرمانى بدتر است زیرا در اعلامیه‌اش مسجل نموده که آیت‌الله سید محمود طالقانى و شیخ حسینعلى منتظرى دو نفر عالم و روحانى چریک پرور می‌باشند و این اعلامیه در بین دوستان اختلاف می‌اندازد و به فروهر بگوئید که سعى کند حتماً از انتشار این اعلامیه جلوگیرى نماید در مورد نامه سرگشاده فروهر هم متأسفم که فقط سه امضا دارد و چرا مهندس مهدى بازرگان امضا نکرده است حامل در پاسخ اظهار نموده چون بازرگان می‌خواسته عده‌اى دیگر هم امضا کنند به همین سبب آقاى فروهر موافقت نکرده است حامل شبانه از قم به تهران مراجعت و صبح روز 25336 نتیجه ملاقات و پیغام ربانى شیرازى را به داریوش فروهر

ناوبری کتاب