صفحه ۹۴۷

ناراضى ولکن از کیفیت فعالیت‌‌‌هاى آنها اطلاعى ندارم؛ و راجع به سید‌‌هاشم رسولی، امام جماعت امامزاده قاسم شمیران، من ایشان را زمانى که در قم بود، در منزل آقاى خمینى دیده بودم و گویا بعضى از کار‌‌هاى مراجعین را نیز انجام می‌داد که نمی‌دانم چکار می‌کرد ولکن در حال حاضر تقریباً یک روحانى معمولى است که عمده فعالیتش بیشتر در زمینه ترجمه کتاب از قبیل تفسیر مجمع البیان و یا مفاتیح الجنان و این گونه چیزهاست و راجع به خود‌ ‌هاشمى رفسنجانى من درباره ایشان با توجه به احترامى که نسبت به آقاى مطهرى و بهشتى از جهت علمى و افکار قائل بود فکر می‌کردم که تحت تأثیر افکار آن‌‌هاست، با تفاوت این که سابقه‌اى غیر از آنها در جهت فعالیت‌‌‌هاى سیاسى دارد.

س ـ لطفا نظریات و همچنین مذاکرات، اقداماتى که على اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانى داشته و دارد به طور روشن درباره گروه به اصطلاح مجاهدین خلق و افراد وابسته مرقوم نمایید.

ج ـ در این زمینه مذاکراتى با ایشان نداشته‌ام و نسبت به اقدامات ایشان ـ اگر داشته است ـ بی‌اطلاعم.

س ـ روحانیون مورد شناسایى مشترک خودتان و على اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانى را با مشخصات و نشانى معرفى کنید.

ج ـ سید محمد بهشتى و مرتضى مطهرى که آدرس منزلشان را نمی‌دانم و سید‌‌هاشم رسولى در امام زاده قاسم شمیران و لاهوتى و آقاى منتظرى که منزلشان در قم است و آقاى محمد مفتح که آدرس منزلشان را نمی‌دانم.

س ـ اظهارات خودتان را چگونه گواهى می‌نمایید؟

ج ـ اظهارات خود را با امضا گواهى می‌نمایم.موسوی. (س ش354)

ناوبری کتاب