صفحه ۹۴۳

گزارش خبر
به: 312سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص557. تاریخ:11136 از: 21 ی شماره: 4/21 موضوع: اظهارات محمود فاضل‌زاده

روز 9136 در مدرسه خان عده‌اى از طلاب نشسته بودند و صحبت از زندانیان سیاسى به میان آمد که اخیراً آزاد شده‌اند. شیخ محمود فاضل‌زاده گفت به‌طورى که شنیده‌ام دولت شدیداً اشتیاق دارد به روحانیون نزدیک شود و حتى آنقدر زمینه آماده است که اگر یکى از مراجع مانند شریعتمدارى ضمانت کلیه روحانیون بازداشتى را کرده و از دولت درخواست کند که آنها را آزاد کنند مسلم دولت خواهد پذیرفت و روحانیون را آزاد خواهد کرد ولى عیب کار آنجا است که اگر هر یک از مراجع چنین کارى بکند همان طلبه‌ها که آزاد می‌شوند به او حمله خواهند کرد و او را متهم به همکارى با دستگاه خواهند نمود. وى افزود مراجع هم خیلى کارها می‌خواهند بکنند و حتى حاضر هستند با دولت هم تماس داشته باشند ولى از همین طلبه‌ها می‌ترسند. از وى سؤال شد چرا در بین این عده 91 نفرى که شب عید آزاد شده‌اند، هیچ‌کدام طلبه نبودند شاید طلاب اظهار ندامت نکرده‌اند؟ وى گفت کلیه طلاب زندانى در همان محاکمات اولیه اظهار ندامت کرده‌اند غیر از منتظرى و طالقانى فقط این دو نفر اظهار ندامت نکرده‌اند و علتش هم این است که می‌گفتند ما کارى نکرده‌ایم که اظهار ندامت کنیم"هیچ وقت خودم را کوچک نکردم و نگفتم مثلاً ممنون اعلیحضرت هستم، هیچ‌گاه تقاضاى عفو نکردم، آن قدر به من گفتند که شما یک کلمه تقاضاى عفو کنید، من می‌گفتم من مجرم نیستم که تقاضاى عفو کنم، چند دفعه خواستند مرا آزاد کنند اصرار داشتند که شما یک کلمه یک چیزى بنویسید، می‌گفتم من اصلاً مجرم نیستم که تقاضاى عفو کنم من خودم را طلبکار هم می‌دانم، آنها می‌خواستند ما را بشکنند ولى ما همیشه خودمان را طلبکار می‌دانستیم"، آیت‌الله منتظری، خاطرات، ج 1، ص 400. . ‌نظریه شنبه: نظرى ندارد. نظریه یکشنبه: مفاد گزارش صحیح است اعمال و رفتار فاضل‌زاده زیر دید قرار دارد. شراره (س ش353)

ناوبری کتاب