صفحه ۹۴۱

نظریه شنبه. پس از نقل و انتقال عده‌اى از افراد مذهبى بند یک به بند دو زندان اوین و رسانیدن این پیام اختلاف شدیدى میان گروه باصطلاح مجاهدین بروز کرده و عده‌اى از طالقانى و دیگران طرفدارى نموده‌اند.

نظریه یکشنبه. با توجه باظهارات شنبه و تایید صداقت وى باستحضار میرساند چون قرار بود از کار روحانیون بازداشتى در زندان و تبلیغ سایر زندانیان استفاده گردد لذا بعلت کمى جا عده‌اى از عناصر مذهبى مورد اعتماد زندانیان به قسمت محکومین گروه مجاهدین منتقل گردیده‌اند و پیام‌‌هاى ارسالى از طرف طالقانى و دیگران به محکومین رسانیده شد که منجر به جبهه گیرى جدیدى شده است. بهره بردارى شود. 23935

ناوبری کتاب