صفحه ۹۳۹

تاریخ: 22935
شماره: 10664/ 381
موضوع: اظهارات محمد کچوئى محکوم بحبس ابد در بازداشتگاه اوینیاران امام به روایت اسناد ساواک، شهید حاج مهدى عراقی، ص 264.

نامبرده بالا در تاریخ 12935 ضمن یک مذاکره خصوصى بیکى از زندانیان اظهار داشته است آقاى طالقانى فتوائیه‌ایى صادر کرد که بتأیید هفت نفر از علماء رسیده و توصیه نموده تا کلیه زندانیان آنرا حفظ نمایند و بدیگران بگویند و افزوده او بعلت کمى سواد کلیه آنرا حفظ ننموده لیکن محمد محمدى و دیگران کلمه و کلمه آنرا حفظ کرده‌اند و وقتى از طالقانى سئوال کردند چرا این موضوع را کتباً نمینویسد بیان نموده براى اینکه رژیم از این موضوع سوء استفاده نکند از نوشتن خوددارى کرده لیکن وظیفه مسلمانان است که آنرا بدیگران بگویند. رک: س ش352.

کچوئى اضافه میکند زندانیان گفته‌اند حبیب اله عسگر اولادى تحریک کننده طالقانى براى این فتوا بوده است چون نظر خوبى نسبت به مجاهدین و مارکسیستها ندارد.

کچوئى بیان داشته است پس از صدور این فتوا او با حسینعلى منتظرى تماس گرفته و پرسیده است اگر خودش (کچوئی) آزاد شود در بیرون میتواند با گروهى مانند مجاهدین مذهبى سال 50 با ایدئولوژى اسلامى فعالیت کند که منتظرى پاسخ داده است داخل شدن در این گروهها حرام است.

نظریه شنبه: قدرت اله آقا علیخانى پس از ورود به بند 2 زندان اوین گفت زندانیانى که اینجا هستند باید وضعشان را روشن کنند و اگر از ایدئولوژى خود استغفار ننمایند باید مذهبی‌ها از آنها جدا شوند. ضمناً مسعود رجوى با محمد محمدى (فرزند‌‌هادی) و حاج محمد مهدى ابراهیم عراقى مشغول بحث گردیده و نظریات کامل علما را از آنان استفسار نموده است. ضمناً زندانیانى که به بند 2 منتقل شده‌اند کلیه مسائل را بدیگران میگویند.

نظریه یکشنبه: با توجه بموارد فوق و تأیید صداقت شنبه باستحضار میرساند در صورت تصویب چند نفر از زندانیان مذهبى که محکومیتشان تمام شده با تهیه طرح لازم براى انتشار موضوع فتواى طالقانى از زندان آزاد گردند تا بتوان از این مسأله بهره‌بردارى نمود. ضمناً شنبه براى کسب خبر و جلب اعتماد زندانیان توجیه گردیده است. رونوشت برابر اصل است در پرونده کلاسه 111371 میباشد ـ ح در پرونده 121670 بایگانى شود سجادى 16136 (س ش351)

ناوبری کتاب