صفحه ۹۳۷

شماره: 9151/ 381یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 31، ص 560. تاریخ: 1382535 به: عرض می‌رسد از: واحد‌‌هاى اطلاعاتى کمیته مشترک ضد خرابکاری موضوع: روحانیون بازداشتى در زندان اوین

هفت نفر از روحانیون بازداشتى در زندان اوین که عبارتند از محمود علائى طالقانی، على اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانی، حسن لاهوتى اشکوری، محمدرضا مهدوى کنی، حسینعلى منتظری، عبدالرحیم ربانى شیرازی، محى الدین(نورالدین) انوارى جلسه‌اى تشکیل دادند و تصمیم گرفتند پیامى به خارج از زندان براى مطهرى و یا بهشتى بفرستند و پس از بررسى شخصى بنام عطائى را که از طلاب بوده و زندانیش تمام گردیده انتخاب کردند تا پیام را به بهشتى و مطهرى برساند زیرا دو نفر مذکور عطائى را می‌شناسد و به او اعتماد دارند. قرار شد منتظرى پیام را بفرستد و مطلب را به عطائى که به علت بیمارى آزاد شد در میان گذاشتند که چنین است:

وضع پرونده‌ها سبک است و مذاکراتى با آقاى دکتر عضدى در همان اوائل بازداشت انجام دادند و منتظر آزادى بودند که تاکنون عملى نشده است.

و پیام مزبور را باین خاطر فرستادند تا اگر به مطهرى و یا بهشتى خبر رسید که وضع روحانیون بد است آنها از کم و کیف پرونده افراد مطلع باشند. ضمناً‌ ‌هاشمى با عطائى در مورد پرونده‌اش صحبت کرده است و عطائى قبل از رفتن از مهدوى خواست تا اگر پیامى دارد براى برادرش که فعلاً امام جماعت مسجد جلیلى است ببرد که مهدوى جواب رد داده است. ظاهراً عطائى پس از آزادى با پسر مرتضى تجریشى ملاقات نموده و مبلغ پانصد تومان پول از او گرفته و گفته حال پدرش خوب است و مشغول بوده و مشتمالچى طالقانى است که منظور از این موضوع چنین است سازمان امنیت مشغول مذاکره شده و انعطاف نشان داده است.

نظریه شنبه: عطائى قبلاً از مهدوى پول می‌گرفته و فرد اخاذى می‌باشد و بطور یقین پیام را رسانده است.

نظریه یکشنبه: با توجه به مواردى فوق و تایید صداقت شنبه مراتب جهت استحضار به عرض می‌‌رسد. دایره بررسی. بهره‌بردارى شود.

ناوبری کتاب