صفحه ۹۳۵

مدیر کل اداره سوم ـ ثابتی رهبر عملیات. مجتبوى 6235 رئیس بخش 312. دبیرى 6/2 رئیس اداره یکم عملیات و بررسی. عطارپور بایگانى شود. 7235 (س ش348)

ناوبری کتاب