صفحه ۹۳۲

به: 312 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص263. تاریخ: 6235 55 از: کمیته مشترک ضد خرابکارى شماره: 75ـ1009/ک

درباره: محمدعلى فرزند حسینعلى شهرت منتظرى عضو متوارى
گروه مجاهدین به اصطلاح خلق"شهید محمد منتظرى از اعضاى سازمان مجاهدین خلق ایران نبوده است و هنگامى که کتب شناخت آنان به نجف رسید او افکار مجاهدین را انحرافى می‌دانست"، رک: خاطرات، ج 1، ص 386.

برابر اطلاع واصله برادر نامبرده بالا به نام احمد منتظرى اظهار داشته نامه‌اى از طرف مشارالیه از کشور سوریه به ایران فرستاده شد که به دست خانواده‌اش رسیده است لذا مراتب جهت استحضار اعلام خواهشمند است دستور فرمایید کلیه مکاتباتى را که به آدرس خانه حسینعلى منتظرى در قم و اصفهان انجام می‌گیرد کنترل و از نتیجه این کمیته را آگاه سازند.

رئیس کمیته مشترک ضد خرابکارى
سرتیپ سجده‌اى 5235
گیرنده: ریاست سازمان اطلاعات و امنیت اصفهان جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضى فیش به نام محمدعلى شهرت منتظرى فرزند حسینعلى بررسى و ارائه شود. آقاى مجتبوی موضوع پیگیرى شود. ضمناً در نشریه فوق‌العاده به اصطلاح جبهه ملى اخبارى در مورد دستگیرى منتظرى از طرف حکومت عراق دیده می‌شود. 8/2 مجتبوى 8/2

ناوبری کتاب