صفحه ۹۳۰

تاریخ: 30135 شماره: 2714/21 موضوع: انعکاس قتل شمس‌آبادى در حوزه علمیه قمسیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 17، ص245.

از روز 2912535 که روزنامه‌ها موضوع قتل شمس‌آبادى را به طرفداران کتاب شهید جاوید نسبت داده‌اند، طرفداران خمینى که اکثراً در خلوت به‌سر می‌برند، به صدا درآمده و شایع کرده‌اند که قتل شمس‌آبادى به دست دولت انجام شدهموضع امام خمینى در مقاطع قبل از انقلاب در این باره: "مرحوم شمس‌آبادى ـ خدا رحتمش کند ـ رفتند مثلاً یا کشتندش یا کشته شد. یک بساطى هم آن طور بود. یک سال هم مردم را معطل این کردند که آن آقاى شمس‌آبادى را کى کشته، کى نکشته. دعوا سر یک همچو مسئله‌اى کردند؛ و این بی‌نقشه نیست. شما خیال نکنید که همین طورى واقع شده، یک کسى را کشته و یک کسى هم چه کرده. خیر این یک نقشه‌اى است که روى این نقشه حساب شده"، رک: صحیفه امام، ج4، ص236؛ "اى بسا که شمس‌آبادى ـ حالا شاید هم خودشان یک همچو کارى می‌کردند که این غائله درست بشود! حالا خودشان هم نکرده باشند کس دیگرى کرده باشد اما آنها غائله را درست می‌کردند و دو دسته راه می‌انداختند. یک دسته از آن ور و یک دسته از آن ور. و قواى ما و نیروى ما که باید صرف بشود در مصالح اسلام، سر این قضیه هدر می‌داند" همان، ج7، ص41؛ "مسئلة شمس‌آبادى را پیش می‌آوردند؛ مرحوم شمس‌آبادى را. من احتمال می‌دهم ـ بعضی‌هاى دیگر هم احتمال می‌دهند ـ که اصل کشتار از خودشان بود. براى اینکه آشوب درست کنند"، همان، ص 49؛ و هم چنین: همان، ج8، ص 461 ـ 460. و استدلال می‌کنند که کشتن وى نقشه‌اى است که دولت براى کوبیدن منتظرى و مشکینى و در نتیجه طرفداران خمینى طرح کرده.

نظریه شنبه: نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه: مفاد گزارش از ناحیه سایر منابع نیز واصل شده و مورد تأیید می‌باشد. همانطور که ذیل گزارش خبر شماره 2710/21ـ24135 اظهار نظر شده بود، طرفداران خمینى که همان طرفداران کتاب شهید جاوید باشند، از نظر افکار عمومى متهم به قتل بودند، ولى وقتى این موضوع در جراید منتشر شد، طبیعى است که براى رفع این اتهام دولت را متهم می‌کنند و دلایلى نیز ارائه می‌دهند. به هرحال منشأ این شایعه منزل خمینى و نزدیکان وى می‌باشند و پیش‌بینى می‌شود که اینگونه اقدامات ادامه یافته، حتى منجر به تهیه و توزیع اعلامیه‌هایى در این زمینه بشوند، لذا به منابع آموزش داده شده تا با هوشیارى کامل موضوع را دنبال و هرگونه فعالیتى را به موقع گزارش نمایند.

نظریه دوشنبه: مفاد خبر و نظریه یکشنبه مورد تأیید است.

نظریه سه‌شنبه: با تأیید نظریه یکشنبه و اینکه شنیده می‌شود محافل آخوندى قم کشته شدن شمس‌آبادى را از جانب دولت می‌داند، اخیراً اعلامیه‌اى دست‌نویس دراین مورد در مدرسه خان به دیوار الصاق شده بود که وسیله شهربانى برداشته شد. اصل در پرونده کلاسه 45301 است. در پرونده کلاسه 67908 بایگانى شود. وثوقى 8335

ناوبری کتاب