صفحه ۹۲۹

علی، سید‌‌هادی‌ ‌هاشمى معروف به موسوى فرزند محمد، سید محمد احمدى فروشانى فرزند سید مصطفی، شیخ عباس ایزدى فرزند محمد، شیخ غلامحسین ایزدى فرزند حیدر، سید محمد على احمدى فروشانى فرزند سید ابوالفضل، شیخ یداله رحیمیان فرزند حسین، عباسعلى مؤمن جلال آبادى معروف به خطیب تبریز ـ ندارد سمنان 1 نفر شیخ محمد على عالمى فرزند جواد بادان 1 نفر سید مصطفى قویمى فرزند سید حسین (س ش345)

ناوبری کتاب