صفحه ۹۲۸

از: سازمان اطلاعات و امنیت تهران یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 27، ص399. تاریخ: 17335 به: مدیریت کل اداره سوم 312 شماره: 21428/ 20ه‍ 12

درباره: صورت اسامى روحانیون ممنوع الخروج
بازگشت به شماره: 13/312 ـ 9135

بدینوسیله یک نسخه صورت اسامى روحانیون که به نظر این سازمان خروج آنان از کشور مقرون به مصلحت نمی‌باشد به پیوست ایفاد می‌گردد و چنانچه در آینده افرادى نیز جلوگیرى از خروج آنان الزام آور باشد به موقع به استحضار خواهد رسید. ضمناً با توجه به اینکه امکان دارد در آینده تغییراتى در وضع اخلاق و رفتار و گفتار بعضى از افراد موصوف پدید آید اصلح است در صورت قصد مسافرت به موقع نظر این سازمان نیز استعلام گردد. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت تهران. پرنیانفر اصل در پرونده کلاسه است در پرونده کلاسه بایگانى شود. شیخ فضل اله مهدیزاده محلاتى فرزند غلامحسین قبلاً ممنوع الخروج گردید. بایگانى شود. 10/5

ساواک مربوطه تعداد صورت اسامى

شیخ محسن حاج تقى فرزند حسین، خانعلى (شیخ علی) سهرابى فرزند مرادعلی، سیدمهدى غضنفرى فرزند سید محمد تقی، حاج آقا طه مقدسى فرزند سید مرتضی، سید جعفر گلستانه فرزند نصراله، سید مرتضى پسندیده فرزند مصطفی، شیخ فضل اله مهدیزاده محلاتى فرزند غلامحسین

لرستان 4 نفر سید فخرالدین رحیمی، شیخ رجبعلى داوری، شیخ على بابائی، شیخ على رحمتى رضائیه 2 نفر میر اسلام‌ ‌هاشمى فرزند سید حسن، شیخ عبدالعلى کنى فرزند عبدالرحیم

چهارمحال و بختیاری1 نفر سید محمد تقى فرزند سید محمدحسین معروف به آیت‌اله زاده بروجنى

اصفهان 11 نفر سید جلال طاهرى حسین آبادى فرزند عبدالخالق، شیخ نصر اله صالحى حاجى آبادى فرزند فرج اله، شیخ غلامعلى خلدى فراز فرزند اسداله، شیخ حسینعلى منتظرى فرزند

ناوبری کتاب