صفحه ۹۲۵

]روحانیون ممنوع الخروج[
به: مدیریت اداره کل نهم (911) تاریخ: 261254 از: اداره کل سوم 312 شماره: 9782/312 درباره لیست روحانیون ممنوع الخروج از کشور بازگشت بشماره 7716/911 ـ 211054

بدینوسیه یکنسخه (دوبرگ) لیست روحانیون افراطى مقیم شهرستان‌ها بپیوست ایفاد می‌گردد. خروج این عده (61 نفر) از کشور قبل از استعلام از این اداره کل بمصلحت نیست%

مدیر کل اداره سوم ـ ثابتى
ساواک مربوط ــــــــــــــ تعداد ــــــــــــــــــ صورت اسامی

شیخ محسن حاج تقى فرزند حسین ـ خانعلى (شیخ علی) سهرابى فرزند مرادعلى ـ سید مهدى غضنفرى فرزند سید محمدتقى ـ حاج آقا طه مقدسى فرزند سید مرتضى ـ سید جعفر گلستانه فرزند نصراله ـ سید مرتضى پسندیده فرزند مصطفى ـ شیخ فضل اله مهدى زاده محلاتى فرزند غلامحسین

لرستان 4 نفر: سید فخرالدین رحیمى ـ شیخ رجبعلى داورى ـ شیخ على بابائى ـ شیخ على رحمتی

رضائیه 2 نفر: میراسلام‌ ‌هاشمى فرزند سید حسن ـ شیخ عبدالعلى کنى فرزند عبدالرحیم

چهارمحال و بختیارى 1نفر: سید محمدمتقى فرزند سید محمد حسین معروف به آیت اله زاده بروجنی

اصفهان 11 نفر: سید جلال طاهرى حسین آبادى فرزند عبدالخالق ـ شیخ نصراله صالحى حاجی‌آبادى فرزند فرج‌اله ـ شیخ غلامعلى خلدى فراز فرزند اسداله ـ شیخ حسینعلى منتظرى فرزند على ـ سید‌‌ هادی‌ ‌هاشمى معروف به موسوى فرزند محمد ـ سید محمد احمدى فروشانى فرزند سید مصطفى ـ شیخ عباس ایزدى فرزند محمد ـ شیخ غلامحسین ایزدى فرزند حیدر ـ سید محمدعلى احمدى فروشانى فرزند سید ابوالفضل ـ شیخ یداله رحیمیان فرزند حسین ـ عباسعلى مومن جلال آبادى معروف به خطیب تبریز: ندارد سمنان 1 نفر: شیخ محمد على عالمى فرزند جواد آبادان 1 نفر: سید مصطفى قویمى فرزند سید حسین

ناوبری کتاب