صفحه ۹۲۴

قسمت قابل توجهى از اخبار ارسالى مربوط به استان اصفهان می‌باشد و خانواده مذکور نیز اهالى نجف‌آباد اصفهان می‌باشند علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور روشن شدن نحوه فعالیتهاى وى اقدامات مقتضى به شرح زیر در مورد او صورت گیرد:

1ـ با استفاده از کلیه امکانات و منابع و عوامل مربوطه اعمال و رفتار یاد شده تحت مراقبت کامل قرار گرفته، دوستان و معاشرین و بستگان وى در تهران شناسایى و ضمن مراقبت مراتب اعلام گردد.

2ـ با استفاده از منابع 4120 و 1585 مدتى اعمال و رفتار مشارالیه تحت کنترل کامل قرار گیرد. ضمناً برابر اعـلام‌ سـاواک ‌اصفهان تلفن 657032 متعلق به نامبرده و یا یکى از دوستان و یا بستگان وى می‌باشد که می‌توان با او تماس گرفت.

3ـ به نحو مقتضى نمونه خط یاد شده وابستگان و دوستان نزدیک او تهیه و به این اداره کل ارسال گردد. مدیر کل اداره سوم.

ثابتى
اصل در پرونده احمد منتظرى به کلاسه 57949 بایگانى است. 31154 (س ش343)

ناوبری کتاب