صفحه ۹۲۳

به: ریاست ساواک تهرانیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص257. تاریخ: 141154 از: 334 شماره: 2970/334

درباره: احمد منتظرى فرزند حسینعلى دانشجوى دانشکده پلى تکنیک تهران
عطف به: 50079/20 ى 04 ـ 171054

برابر سوابق موجود برادر نامبرده بالا به نام شیخ محمد منتظرى یکى از عناصر وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران و از طرفداران خمینى بوده که از ایران متوارى و در حال حاضر در یکى از کشورهاى عراق و یا سوریه و لبنان بسر می‌برد. مشارالیه با عناصر منحرف و متوارى در خارج از کشور ارتباط مستقیم داشته و با سازمانهاى فلسطینى نیز روابط بسیار حسنه و نزدیکى دارد و همچنین در تهیه و چاپ و توزیع روزنامه پیام مجاهد و سایر نشریات مضره با سایر عوامل منحرف همکارى دارد و از طرفى پدر نامبرده به نام شیخ حسینعلى منتظرى یکى از روحانیون اخلالگر و منحرف طرفدار خمینى بوده که مدت‌ها به شهرستانهاى مختلف تبعید گردیده است. اخیراً اطلاعات واصله از نمایندگى لبنان حکایت از این دارد که اخبار منتشره در روزنامه پیام مجاهد که حاکى از اقدامات سازمان مجاهدین خلق و چریک‌هاى فدائى خلق و اقدامات ساواک و نیز کـمیته مشترک ضد خرابکارى در زمینه دستگیرى عناصر وابسته به این گروهها در ایران می‌باشد تهیه و جمع‌آورى و براى درج در این نشریات به خارج از کشور ارسال می‌گردد که نمونه‌هایى نیز از اخبار ارسالى به دست آمده است.

علیهذا چون با توجه به سوابق پدر و برادر نامبرده بالا امکان دارد که مشارالیه به نحوى با برادر متوارى خود (شیخ محمد منتظری) و سایر عناصر منحرف در ارتباط باشد و نیز اخبار و اطلاعات درج شده در نشریه پیام مجاهد از طریق یاد شده و یا سایر عوامل مرتبط با او به خارج از کشور فرستاده شده باشد و این سوء ظن بدین ترتیب به وجود آمده که

ناوبری کتاب