صفحه ۹۲۲

شده‌اند اتخاذ تصمیم و جلوگیرى نماید و همچنین در صورت امکان در مورد اعدام جوانان منحرف قبلى که پشیمان شده و از ایدئولوژى کمونیستى خارج گردیده‌اند چاره‌جویى شود. کوچصفهانی41054

1 ـ سید خاموشى جزو محاکمه شوندگان است و نمی‌تواند ادامه مذاکره با او مفید باشد 2 ـ بهتر است آقاى طالقانى اگر صداقت دارد خودش شروع به اقدام نماید و به خط خود مطلبى بنویسد و یا در مصاحبه‌اى شرکت کند. بازرگان و سحابى مانند او از عوامفریبان هستند که از هر موقعیت می‌خواهند بهره‌بردارى به نفع خود بکنند. طالقانى اگر راست می‌گوید از خودش شروع کند 61054 ملاقات با منتظرى بلامانع است 91054 (س ش342)

ناوبری کتاب