صفحه ۹۲۱

تاریخ: 91054
درباره: سید محمود فرزند سیدابوالحسن شهرت علایى طالقانی، شغل امام جماعت سابق، مدرس و مؤلف کتب مختلفیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 31، ص525.

محترماً در اجراى اوامر صادره با نامبرده بالا که مظنون به همکارى با عناصر مجاهدین خلق بوده و با صدور قرار تأمین روز 3954 بازپرس شعبه یک دادستانى ارتش بازداشت گردیده است پیرامون فعالیت‌‌هاى گروه در چند جلسه بطور کلى مذاکره و تحقیق به عمل آمد و نیز جهت روشن شدن ذهن متهم که چگونه جوانان متعصب با ایدئولوژى اسلامى و در پوشش گروه مجاهدین به سوى کمونیست رهنمون می‌شوند، مشارالیه با متهمین وحید افراخته و صمدیه لباف و سید محسن سید خاموشى به طور جمعى مواجهه و پس از وقوع یک سلسله مذاکره و بحث بین آنان متعاقباً کتابچه‌اى تحت عنوان (بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژى سازمان مجاهدین خلق) جهت مطالعه به متهم تسلیم گردیده که پس از خواندن و بررسى پیرامون مندرجات آن به کلى تغییر روحیه داده و به طور ضمنى پذیرفته راه طى شده نتیجه‌اى در بر نداشته و برعکس سبب انحراف جوانان شده و از این طریق ضربه مهلکى بدین مبین اسلام وارد آمده است. لذا در زمینه مبارزه با کمونیستها و هدایت جوانان حاضر است به نحو مقتضى همکارى نماید. علاوه بر آن با یاد شده در چند جلسه پیرامون مسائل مختلف بحث و گفتگو شد در نتیجه نامبرده اعلام نمود که حاضر است صمیمانه در این راه همکارى نماید و دو پیشنهاد زیر را عنوان نمود: یکى این که در داخل زندان با تعدادى از روحانیون و جوانان منحرف از قبیل شیخ حسینعلى منتظرى و سید خاموشى ملاقات و آنان را توجیه و به همکارى تشویق و آماده نماید و دیگر این که در خارج از زندان با آقایان مهندس بازرگان و سحابى و آقاى مطهرى و آقاى بهشتى صحبت و پس از بحث پیرامون مسائل مورد نظر ترتیب همکارى آنان را فراهم نماید.

با توجه به مراتب معروضه فوق به استحضار می‌رساند که صحت و سقم اظهارات متهم اصلح است موجبات ملاقات شیخ منتظرى و دیگر روحانیون را به تدریج در بازداشتگاه اوین فراهم گردد و از فحواى کلام وى درباره افراد مذکور در خارج از زندان چنین استنباط می‌گردد که متهم می‌خواهد ضمن تشریح وضع فعلى عناصر گروه مجاهدین که به مرام کمونیستى هدایت

ناوبری کتاب