صفحه ۹۰۵

14. محکوم به 10سال زندان

فصل 14

(881357 ـ 2041354)
(سند شماره 421ـ341)
(یورش، بازداشت وانتقال به بازداشتگاه کمیته مشترک و زندان اوین، (20/ 4/ 1354)
(بازجویی، شکنجه و محکومیت 10 ساله، (20/ 10/ 1354)
(فتواى نجاست و پاکى در زندان
(جانشینى هدایت مبارزات
(موج اعتراضات داخلى و خارجى پس از بازداشت و محکومیت

ناوبری کتاب