صفحه ۸۹۷

کرد که کلاسى تشکیل داده‌ایم براى خوب نوشتن و یک نفر را از تهران به نام مذکور دعوت کرده‌ایم و خوب است شما هم شرکت کنید، و در آنجا با ایشان براى نخستین بار آشنا شدم و تا جلسات آخر کلاس هم هیچیک از رفقاى کلاس باورشان نمی‌آمد که ایشان طرفدار سرسخت خرابکاران باشد تا پس از اظهارات خود وى و خواندن شعرى درباره آنها رفقا متوجه افکار او شدند و همه بخصوص آقاى خرازى سخت ناراحت شد و از او رسماً انتقاد کرد و بالاخره کلاس را تعطیل کرد و بعد از تعطیل کلاس مذکور دیگر من او را ندیدم و برخوردى با وى نداشتم. غلامحسین حقانی

ناوبری کتاب