صفحه ۸۹۱

به: بامداد 334 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص231. تاریخ: 24554 از: قزل آلا شماره: 4355

موضوع: محمد منتظرى

مدتى است شیخ محمد منتظرى که از عناصر فعال طرفدار خمینى بوده و در عراق سکونت داشته وارد بیروت شده است. این شخص در مدت توقف چند بار با احمد نفرى و سایر عناصر منحرف دیگر ملاقات داشته است. در حال حاضر به علت اینکه وضعش روشن نیست بین بیروت و شام در رفت و آمد می‌باشد. محمد منتظرى که اهل نجف‌آباد اصفهان می‌باشد حدود 7 سال در نجف ساکن بوده و به طور غیر مجاز از ایران خارج شده است و در ایران داراى سوابق فعالیت مضره می‌باشد. پدر وى از طرفداران خمینى است که همیشه به حال تبعید به سر می‌برد.

نظریه: با توجه به صداقت و دسترسى شنبه احتمال خبر وجود دارد و تجمع این افراد در بیروت و ایجاد ارتباط با یکدیگر از هر لحاظ قابل توجه و اهمیت می‌باشد. شنبه در زمینه مراقبت از اعمال و رفتار و تماسهاى او توجیه گردیده است.

خلیفه

ناوبری کتاب