صفحه ۸۸۸

با توجه به مراتب معروضه فوق، شناسایى افرادى که وجوه شرعى خود را به کیفیت اشاره شده به خمینى می‌پردازند، مستلزم یک سلسله اقدامات وسیع و پیگیر به شرح زیر می‌باشد: ابتدا بایستى کلیه نمایندگان تام‌الاختیار خمینى در سطح کشور شناسایى و بازداشت گردند و در تحقیقات از آنان نمایندگان دست دومى که در امور حسبیه اجازه مداخله دارند شناسایى و نسبت به دستگیرى آنان اقدام گردد تا با تحقیق از این نمایندگان که مستقیماً با دهندگان وجه تماس دارند بتوان به هویت افرادى که وجوه شرعى را به نام خمینى می‌پردازند پى برد.

به استحضار می‌رساند؛ این ساواک با اقداماتى که انجام داده، تاکنون ضمن شناسایى نماینده تام‌الاختیار خمینی، تعدادى از نمایندگان دست دوم را نیز شناسایى که افراد مذکور دستگیر و به مرکز اعزام گردیده‌اند.

مقرر فرمایید با انجام تحقیقات از نمایندگان اعزامى به مرکز نسبت به شناسایى افرادى که وجوه شرعى به آنان پرداخت می‌نمایند، اقدام نمایند.

رئیس ساواک قم
معینی
22454 رهبر عملیات زند وکیلی رئیس شعبه 1 شب‌افروز 22454 رئیس امنیت داخلی رضائیان

ناوبری کتاب