صفحه ۸۸۷

تاریخ: 22454سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 17، ص205. شماره: 3526/21 گیرنده: تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ مدیریت کل اداره سوم 312 فرستنده: ساواک قم موضوع: افرادى که وجوه شرعى را به خمینى می‌دهند شماره عطف: 2411/312 ـ 18454

در بررسی‌هایى که به عمل آمده و طبق اطلاعات موجود، روحانیونى که در قم یا سایر نقاط کشور به عنوان خمینى پول جمع‌آورى می‌کنند، داراى اجازه‌نامه کتبى از شخص خمینى می‌باشند که این اجازه‌نامه‌ها یا قبل از تبعید خمینى و یا بعد از تبعید وى به آنان داده شده است و پرداخت وجوه شرعى از جانب افراد به این قبیل نمایندگان به اعتبار همان اجازه‌نامه‌ها صورت می‌گیرد. نمایندگانى که با در دست داشتن اجازه‌نامه وجوه شرعى جمع‌آورى می‌نمایند و به اصطلاح در امور حسبیه مداخله دارند، در سطح کشور تعداد قابل ملاحظه‌اى می‌باشند، زیرا اکثر آنان نه تنها از خمینی، بلکه از سایر آیات نیز اجازه‌نامه جمع‌آورى وجوه دارند که طبق معمول و مرسوم دوسوم وجوه جمع‌آورى شده را که مربوط به خمینى است در قم به سید مرتضى پسندیده که نماینده تام‌الاختیار خمینى است می‌پردازند و از نامبرده به نام‌دهنده پول از جانب خمینى رسید دریافت داشته و به عنوان مدرک به پرداخت‌کننده وجه تحویل می‌دهند و یک‌سوم بقیه را به نفع خود برداشت می‌نمایند.

به استحضار می‌رساند؛ قبلاً شیخ حسینعلى منتظرى و شیخ صادق کرباسچى (تهرانی) نیز جزء نمایندگان تام‌الاختیار خمینى بودند که تبعید گردیده‌اند و در حال حاضر نماینده تام‌الاختیار منحصر به فرد در قم همان پسندیده است، لکن در سایر شهرستان‌ها نیز محققاً نمایندگانى نظیر پسندیده وجود دارند که از نظر این ساواک شناخته شده نمی‌باشند.

ناوبری کتاب