صفحه ۸۸۶

به:‌ مدیریت کل اداره سوماستاد شهید به روایت اسناد، ‌ص 261. از: ساواک کردستان درباره شیخ حسینعلى منتظری

پیرو شماره 16285/12 هـ ـ 22454 برابر اعلام ساواک سقز شیخ مرتضى مطهرى موضوع نامه شماره 1960/312 ـ 29354 به منظور دیدار از نامبرده بالا به شهر مذکور وارد و شب را در منزل وى اقامت"آقاى مطهرى به دیدن من آمدند ـ ایشان هم در طبس و هم درخلخال به دیدن من آمدند ـ اتفاقاً وقتى که ایشان آمدند یک اتوبوس هم از نجف‌آباد آمده بودند، ایشان می‌گفت: "من دلم براى خانوادة شما می‌سوزد که از این مهمان‌ها باید پذیرایى کنید"، چون ما خدمتکارى نداشتیم، خودمان باید نان می‌گرفتیم، خودمان باید غذا می‌پختیم و این قبیل مشکلات را هم داشتیم ولى در عین حال آمدن آنها به آن منطقه خوب بود؛ با آقاى مروارید یک مباحثه گذاشته بودیم، کتاب خمس را من در آنجا و سقز تنظیم و تکمیل کردم که بعداً از سقز براى فتوکپى فرستادم"، آیت الله منتظری، خاطرات، ج1، ص 316. کرد. ضمناً دو نفر به اسامى شیخ فوزى و على سرباز رشیدى معمم، اهل رضائیه که با مطهرى آشنایى قبلى داشته به همین منظور مورخه 24454 به شهر مزبور وارد شده‌اند. مراقبت لازم معمول موارد مشکوکى از نامبردگان مشاهده نگردید و در ساعت1200 مورخه فوق وسیله بنز شماره 22628 تهران به صوب رضائیه حرکت نمودند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استان کردستان
نصرت
(س ش337)

ناوبری کتاب