صفحه ۸۷۷

باشد و چون دیگرى براى کمک به خانواده علوى طالقانى از من پول خواسته ولى جواب رد به او داده‌ام.

نظریه: با توجه به محتویات پرونده اظهارات متهم به استحضار می‌رساند، فعالیت نامبرده بالا با شرحى که در فوق گذشت مربوط به گذشته بوده و در سال‌‌هاى اخیر نیز مرتکب عمل خلاف قانون نشده است و از طرفى مواردى که فعالیت مضره او را با ثبات برساند بدست نیامده است.

اینک که پرونده امر تکمیل گردیده در صورت تصویب جهت هرگونه اقدام قانونى به اداره دادرسى نیرو‌‌هاى مسلح شاهنشاهى ارسال گردد.

بازجوى متخصص
کوچصفهانى
31253
(س ش333)

ناوبری کتاب