صفحه ۸۷۰

مجالس ختمى از طرف جامعه روحانیت به عنوان تجلیل از روح شهید بزرگ "غفارى عزیز" برگزار و در آن مجالس، روحانیون و سایر طبقات با فریاد‌‌هاى اعتراض آمیز خود و با تظاهرات پر شکوه و درگیری‌‌هاى پى در پى با مأموران جلاد رژیم خشم خود را نسبت به دستگاه فاشیستى هیئت حاکمه ایران ابراز داشتند و باز در همین زد و خورد‌‌هاى اخیر طلاب و جوانان قم با پلیس، تعداد زیادى از آنان زخمى و دستگیر و بزندان قم و کمیته تهران فرستاده شدند.

ما این اعمال وحشیانه قرون وسطایى را که روز بروز بر شدتش افزوده میگردد (و این خود نشانه ضعف و وحشت بیش از حد دستگاه از پیشرفت انقلاب خلق میباشد) محکوم کرده و از اساتید دانشگاهها و حوزه‌‌‌هاى علمیه و طلاب و دانشجویان محترم میخواهیم که به مبارزات پى گیر خود ادامه دهند و بدعوت مرجع بزرگ عالم اسلام، پیشواى مبارز و رزمنده خود حضرت آیت‌الله العظمى خمینی، مدظله پاسخ مثبت گویند و بدانند که پیروزى از آن مردان خدا و شکست قطعى از نیرو‌‌هاى شیطانى و استعمارگر است.

هر چه محکمتر باد پیوند مبارزه نیرو‌‌هاى مذهبى با توده مردم و ستمدیده خلق ایران.

مستحکم‌تر باد اتحاد نیرو‌‌هاى انقلابى و دانشجویى پر شکوه باد اسلام انقلابى و ضد آریامهرى جامعه روحانیت مترقى ایران (س ش331[

ناوبری کتاب