صفحه ۸۶۴

تلگراف آیت‌الله منتظرى به وزیر دادگسترى در اعتراض به انتقال به سقزآیت الله منتظری، ‌ خاطرات، ج1، ص322.

تاریخ:2191353

تهران، جناب آقاى صادق احمدى وزیر دادگسترى ـ رونوشت دادستان کل کشور، رونوشت دادگاه شمارة 15 مرکز

پس از تغییر محل اقامت اجبارى اینجانب از طبس به خلخال اعتراض کردم متأسفانه توجهى نشد، و پس از چهار ماه اقامت خلخال، اول سرماى زمستان در حالى که عائله من در خلخال و بچه‌هایم به مدرسه می‌روند مرا اجباراً در روز 20953 به سقز آوردند، و عائله‌ام در خلخال ماندند؛ چرا بی‌جهت به صرف گزارشهاى غلط و بی‌تحقیق مرا آواره و خانواده و دوستانم را نگران و ناراحت می‌کنید؟ این اعمال عکس‌العمل‌هاى فکرى براى عده‌اى دارد، اگر فرضاً منطق و قانون در کار نیست اقلاً وجدان را حکَم قرار دهید! آیا می‌دانید بر یک انتقال اجبارى آن هم نسبت به مثل من چه آثار و عواقبى مترتب است؟

21953 ـ سقز ـ حسینعلى منتظرى

ناوبری کتاب