صفحه ۸۵۷

از: شهربانى نجف‌آبادسیر مبارزات امام خمینى به روایت اسناد شهربانی، ج5، ص365؛ در ادامه ساواک نتیجه بررسی‌هاى خود را این مرکز می‌داند که گزارش فوق صحت ندارد، همان، ص 367. تاریخ: 3953 به: ریاست اداره اطلاعات شماره: 925/5 موضوع: ارسال پول براى خمینى به کشور عراق

برابر اطلاع حاصله حاج مهدى یعقوبیان فرش فروش و داماداش غلامحسین قاهرى که سابقه زندانى و کلاهبردارى دارد و حاج میرزا على موسوى تاجر چاى و حاج میرزا مهدى معینى فرش فروش و سید احمد نوریان داماد حاج مصطفى یعقوبیان که در حال حاضر به اتهام نگهدارى تریاک زندانى است مبلغ پنجاه هزار تومان پول روى هم گذارده و به شخصى به نام شیخ على محمد پور نمازى داده‌اند که به عراق براى خمینى بفرستد تا خمینى به طرفداران خود در دادسراى اصفهان پیغام دهد یا بنویسد چون از نظر شرعى نگاهدارى و خرید و فروش تریاک گناه نیست به حاج مصطفى یعقوبیان کمک کنند از طرفى به طرفداران خود در شرکت ملى نفت در اصفهان نیز توصیه نماید که به حاج مصطفى یعقوبیان مرخصى داده شود و این مأموریت را از لحاظ رساندن وجه مذکور به خمینى و رساندن سفارش و توصیه خمینى به طرفداران خمینى در دادسراى اصفهان و شرکت ملى نفت در اصفهان را شیخ علیمحمد پورنمازى به عهده گرفته است و دکتر سید محمد ابرقوئى قرار شده که رابط بین شیخ على محمد پورنمازى و طرفداران خمینى در شرکت ملى نفت در اصفهان باشد که سفارشات لازم را برساند که مرخصى به حاج مصطفى یعقوبیان داده شود مراتب جهت آگاهى به عرض می‌رساند. گیرندگان: ریاست شهربانى استان اصفهان.

ارزیابی: بررسى شده محل طرح برنامه کار در دکان فرش فروشى حاج میرزا مهدى معینى نبش باغ ملى نجف‌آباد ریخته شده است.

نظریه: با توجه به اینکه اشخاص فوق از طرفداران شیخ حسینعلى منتظرى می‌باشند که در حال حاضر در اقامت اجبارى به سر می‌برد و همین اشخاص نیز از طرفداران خمینى می‌باشند خبر صحیح می‌باشد.

ناوبری کتاب