صفحه ۸۵۰

وزارت کشور
استاندارى استان مرکزیفقیه عالیقدر، ج1، ص 178. فرماندارى قم صورت جلسه

به تاریخ شنبه بیستم مهرماه 53 در ساعت 10 صبح کمیسیون حفظ امنیت اجتماعى شهرستان قم حسب دعوت‌نامه شماره 525/ مـ 18753 فرماندارى قم در اطاق کار جناب آقاى فرماندار تشکیل گردید.

آقاى فرماندار اظهار داشتند دعوت کمیسیون به منظور طرح ‌نامه شماره 4603/21ـ 18753 محترمانه سازمان اطلاعات و امنیت قم می‌باشد که به موجب آن اعلام شده است که ادامه حضور شیخ حسینعلى منتظرى که به موجب صورت مجلس مورخه 2251352 ـ کمیسیون حفظ امنیت اجتماعى قم به سه سال اقامت اجبارى در شهر طبس محکوم گردیده و سپس رأى شعبه 15 دادگاه استان محل اقامت نامبرده به شهر خلخال تغییر کرده است در شهر خلخال مغایر امنیت شهر مذکور بوده و به ملاحظات امنیتى تقاضا شده است که کمیسیون محل اقامت نامبرده را به شهر سقز تغییر دهند. آقاى معینى رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم اظهار داشت به موجب دستور رسیده از مقامات امنیتى مرکز اقامت مشارالیه در خلخال مخالف مصالح اجتماعى بوده و براى حفظ امنیت منطقه مذکور لازم است که سریعاً نسبت به تغییر محل اقامت نامبرده به شهر سقز که از جهت مذهبى محل مناسبى می‌باشد اتخاذ تصمیم شود.

کمیسیون با توجه به اظهارات ریاست ساواک قم موافقت خود را یا تغییر محل اقامت مشارالیه از شهر خلخال به شهر سقز به منظور گذراندن بقیه مدت اعلام می‌دارد. ضمناً رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم اضافه کردند که ساواک در نامه مذکور نسبت به محکوم دیگرى نیز تقاضاى تغییر محل اقامت نموده است که از جهت تغییر محل اقامت جدید محتاج به مطالعه بیشترى است و مراتب مجدداً براى طرح در کمیسیون اعلام خواهد شد.

فرماندار قم سالاری. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم و نماینده نخست وزیرى معینی. رئیس اداره دادگسترى فاطمى شریعت پناهی.

دادستان قم ملکشاهی. رئیس شهربانى قم سرهنگ شهرستانی. فرمانده منطقه ژاندارمرى قم سرهنگ فردوس مکان.

ناوبری کتاب