صفحه ۸۴۸

با توجه به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تغییر محل اقامت اجبارى شیخ حسینعلى منتظرى اقدام مقتضى معمول و نتیجه را به شهربانى کشور اعلام دارند. %ح در ساعت 1100ـ 21753 به بخش 312 واصل گردید.

از طرف رئیس شهربانى کشور ـ سپهبند صمدیانپور

ناوبری کتاب