صفحه ۸۴۰

روح یأس را در آنان می‌کشد و آینده ایده‌آل را از آنان می‌داند و این بندگان ویژه خدا (مجاهدان راه حق) وقتى که الرحمن الرحیم را می‌گویند الهام می‌‌گیرند، مهر خدا و خلق در قلب آنها می‌تابد و براى (ناخوانا) وا می‌دارد بنده خدا را آنگاه که نماز می‌خو.اند (سوره اقرأ) ولى مأموران ضد مردمى و همه گردانندگان رژیم شاهنشاهى باید بدانند که اگر از جنایتها و آدمکشیها و استثمارگریهاى خود دست برندارند و مملکت را به دست افراد صلاحیت‌دار بندگان واقعى خدا نسپارند، بیش از پیش با قهر انقلابیون مسلمان روبرو خواهند شد و اباذرهاى زمان خرمن هستیشان را آتش خواهند زد. همچنان که انفجارهاى گوناگون در این چند روزه اخیر در نقاط مختلف تهران در مراکز آمریکایى و اسرائیلى نمایشگر این واقعیت است ـ "کلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیة ناصیة کاذبة خاطئة" نه چنین است به راستى اگر باز نایستید ناصیه دروغ پرداز و خطاکارش را خواهیم گرفت. (قرآن مجید)

3- زنان و مادران قهرمان زندانیان که از اعدام مخفیانه و دسته جمعى عزیزان اسلام به خاطر داشتن روحیه‌هاى عالى اسلامى و ممنوعیت نماز حتى به صورت فرادى در محیط زندان آگاه می‌گردند، دسته جمعى با به دست گرفتن قرآن مجید (یکى از دو امانت پیغمبر) به خانه آیت‌الله خوانسارى می‌روند تا از ایشان براى پیشگیرى این وضع استمداد کنند وقتى که خبر نبودن آقا را در منزل از پسرشان می‌شنوند، با حالت گریه به طرف خانه‌هاى خود بر می‌گردند اما در همین هنگام مأموران ضد انسانى ساواک و شهربانى می‌رسند و آنها را به باد ناسزا و کتک می‌گیرند به طورى که قرآنها از دست بانوان به زمین می‌افتد و گروهى از آنان را به کامیونها انداخته و به زندان می‌برند.

آرى ملتى که از رهبرانشان پیغمبر و ائمه اطهار الهام نگیرند و شیوه زندگى آن بزرگ مردان را سرمشق زندگى نسازند سرنوشت زنان و جوانانشان جز این نخواهد بود.

(ناخوانا) مسلمانان از این غم (ناخوانا) دارد. مگر این سخن پیغمبر بزرگ نیست که فریاد می‌زند "من سمع رجلاً ینادى یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم" هر کس سخن انسانى را که مسلمانان را به کمک می‌طلبد، بشنود و به کمکش نشتابد، مسلمان نیست.

بسى جاى تأسف است ملتى که همچون رهبرانشان باید سرمشق ملت‌هاى دیگر باشند عوض اینکه این نیروهاى خود را براى نجات زنان و مردان هستى به غارت رفته مسلمان در زیر سایه قرآن و عترت به کار ببرند به مسائلى جزئى و پیش پا افتاده بپردازند و به جان هم افتاده و نیروهاى خود را در راه تضعیف یکدیگر به کار برند، ناخودآگاه تحت تأثیر تبلیغات رژیم قرار گرفته و به مسائلى همچون وهابیگری، سنى گری، شیخیگری، ولایت تکوینى و تشریعى و علم امام که بی‌تردید ساخته و پرداخته سازمان امنیت است بپردازند. مگر این سخن از پیشواى

ناوبری کتاب