صفحه ۸۳۵

به: وزارت دادگسترى یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب21، ص259. تاریخ: 1653 از: ساواک شماره: 5423/312

کمیسیون امنیت اجتماعى
بازگشت به 1308/ م ـ 12947

افرادى که لیست آنان به پیوست ایفاد می‌گردد از روحانیون و عناصر اخلالگر و ناراحت شهرستان قم هستند که فعالیتهایى در جهت ایجاد تشنج و تحریک مردم به شورش و بلوا داشته‌اند که طبق راى کمیسیون امنیت اجتماعى مورخه22552 شهرستان قم به سه سال اقامت اجبارى در مناطق مختلف محکوم شده‌اند. مراتب جهت استحضار اعلام می‌گردد. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ ارتشبد نصیری از طرف ـ ثابتى رونوشت برابر اصل در پرونده 161133 است. در پرونده ردیف 15 محمد مهدى ربانى بایگانى شود. نام ـ شهرت ـ نام پدر ـ محل اقامت

1 ـ ابوالقاسم ـ خزعلى ـ غلامرضا ـ مشکین شهر 2 ـ حسن ـ صانعى ـ محمدعلى ـ مشکین شهر3 ـ عبدالرحیم ـ ربانى شیرازى ـ بمانعلى ـ خلخال 4 ـ حسینعلى منتظرى ـ على ـ خلخالبا توجه به نقل و انتقال برخى تبعیدشدگان به نظر می‌رسد آیت‌الله منتظرى از نظر سختى مکان تبعیدى و تغییر مکان با بیشترین تضییقات روبرو بوده‌اند چون که: آقاى انصارى شیرازى کوهدشت و سپس نائین؛ آقاى خزعلى 6 ماه گناوه و 5/2 سال دامغان؛ آقاى خلخالی10 ماه انارک و بیش از 2 سال رودبار؛ آقاى ربانى املشى 11 ماه شوشتر و حدود دو سال فردوس؛ آقاى فاضل لنکرانى 4 ماه بندر لنگه و سپس یزد؛ آقاى مشکینی، 1 سال ماهان و 1 سال گلپایگان و سپس کاشمر؛ اما آیت‌الله منتظری: «1 سال اقامت اجبارى در طبس، و سپس4 ماه در خلخال و سپس به سقز که پس از 7 ماه اقامت اجبارى با یورش به منزل، ایشان را بازداشت و به زندان منتقل کردند". 5 ـ یحیى ـ انصارى ـ محمد ـ نایین 6 ـ محمد ـ واعظ عبایى ـ حسین ـ نایین 7 ـ احمد ـ آذرى بیگدلى ـ حسینعلى ـ نایین 8 ـ عباس ـ محفوظى ـ عیسى ـ گلپایگان 9 ـ على اکبر ـ فیض مشکینى ـ ملاعلى ـ گلپایگان10 ـ محمد مهدى ـ ربانی‌رانکوهى ـ ابوالمکارم ـ فردوس 11 ـ احمد ـ جنتى لادانى ـ ‌‌هاشم ـ فردوس 12 ـ محمد ـ جعفری‌گیلانى ـ محمد حسین ـ کاشمر 13 ـ محمد ـ حکمت نژاد ـ على ـ کاشمر14 ـ فتح الله ـ امید نجف‌آبادى ـ محمود ـ بافت 15ـ عبدالمجید ـ معادیخواه ـ حسین ـ بافت 16 ـ جهانبخش ـ تعمیرکارى ـ عبدالحسن ـ بافت 17 ـ محسن ـ عندلیب ـ محمد جواد ـ شهربابک 18 ـ محمد على ـ گرامى ـ عباس ـ شهر بابک 19 ـ محمد ـ یزدى ـ على ـ رودبار 20 ـ محمد صادقـ صادقى گیوى ـ یداله ـ رودبار 21 ـ احمد ـ منتظرى ـ على ـ رودبار 22 ـ عبدالحمید ـ مولانا ـ محمود ـ فومن 23 ـ محمدصادق ـ کرباسچى ـ ابوالقاسم ـ فومن 24 ـ محمد ـ موحدى گیلانى ـ فاضل ـ فومن25 ـ محمد ـ دانش‌زاده ـ عباس ـ تویسرکان 26 ـ نعمت اله ـ صالحى نجف‌آبادى ـ حسینعلى ـ تویسرکان 27 ـ على اصغر ـ احمدى ـ محمد مهدى ـ تویسرکان

ناوبری کتاب