صفحه ۸۲۹

به: ساواک قمفقیه عالقیدر، ج1، ص168. تاریخ:8453 از: مرکز شماره:2934/312 رمز شود بازگشت به شماره 2123/21 ى ـ 5353

بنا به ملاحظات امنیتى اقامت شیخ حسینعلى منتظرى در شهرستان طبس به مصلحت نمی‌باشد. ضمن تشکیل مجدد کمیسیون امنیت اجتماعى محل اقامت او به شهرستان سقز ـ استان کردستان تغییرعلى رغم نظر کمیسیون امنیت اجتماعى پس از طبس، آیت‌الله منتظرى به خلخال تبعید و سپس، سقز به عنوان آخرین تبعیدگاه در نظر گرفته شد. ، نتیجه اعلام. ح

گیرنده: ساواک مشهد بازگشت 3436/ ى 1ـ 11253 جهت آگاهی ثابتى ـ

8453
(س ش317)

ناوبری کتاب