صفحه ۸۲۷

این کیفیت چنانچه نظر خاصى در این زمینه هست مراتب را در ثانى ابلاغ تا در اجراى آن اقدامات لازم معمول گردد.

رئیس ساواک قم ـ مهران

ناوبری کتاب