صفحه ۸۲۵

نظربه پائین‌بودن سطح درآمد و زندگى مردم طبس و با تقسیم و سهم امامى که ملاقات‌کنندگان براى شیخ حسینعلى منتظرى می‌آورند، مشارالیه براى خود طرفدارانى در میان طبقات مختلف مردم فراهم و به همین سبب عده‌اى از روحانیون منطقه که سابقاً در مراسم میهنى شرکت می‌نموده‌اند در این مراسم دیده نمی‌شوند، علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید محل دیگرى براى گذراندن بقیه مدت محکومیت یادشده در نظر گرفته و نتیجه را به شهربانى کشور اعلام دارند% ح رئیس شهربانى کشور،

سپهبد صمدیانپور
(س ش315[

ناوبری کتاب