صفحه ۸۲۲

رونوشت گزارش خبر شماره 1357/21 ـ 29353 منبع 9751

موضوع: اظهارات على اصغر فقیه مشکینى درباره منتظرى و مشکینی

بعد از ظهر روز 27353 على اصغر مشکینى از قول سید‌‌هادی‌ ‌هاشمى نقل می‌کرد که از طرف دستگاه دولت به شیخ حسینعلى منتظرى پیشنهاد شده که از طبس به سنندج برود ولى چون منتظرى باختیار خودش بسنندج نخواهد رفت احتمال دارد در همین روزها او را بزور بسنندج بفرستند وى در دنباله مطلب بدون ذکر ماخذ اضافه کرد که به برادرم (حاج میرزا على فیض مشکینی) نیز ابلاغ نموده‌اند که هر چه زودتر حومه کرمان را ترک کنند بدون این که تبعید بعدى ویرا معین کرده باشند و اظهار نظر می‌کرد که این خبر حتمى است.

نظریه یکشنبه: سید‌‌ هادی‌ ‌هاشمى داماد حسینعلى منتظرى و على اصغر فقیه برادر علی‌کبر فیض مشکینى میباشد مسائل عنوان شده در زمینه تغییر محل منتظرى صحیح است لکن صحت اظهارات على اصغر فقیه در مورد تغییر محل تبعدى برادرش موکول بنظر ستاد می‌باشد زیرا این ساواک از تقسیم تغییر محل وى بی‌اطلاع است.

نظریه دوشنبه: موضوع تغییر محل اقامت اجبارى منتظرى از طبس به خلخال طى امریه شماره 17/312 ـ 4353 باین ساواک ابلاغ گردیده.

نظریه سه‌شنبه: با توجه به اطلاعاتى که على اصغر فقیه تهیه دارد اظهاراتش در مورد تغییر محل اجبارى حاج میرزاعلى مشکینى بی‌ماخذ نباید باشد مقرر فرمایید چنانچه در این زمینه اقدامى صورت گرفته این ساواک را نیز مطلع نمایند.

ناوبری کتاب