صفحه ۸۲۱

اعلام تا پاسخ فرماندارى قم داده شود% ق

رئیس ساواک قم ـ معینى
(س ش313)

ناوبری کتاب