صفحه ۸۱۴

محکوم کرده و از اساتید دانشگاه‌ها و حوزه‌‌هاى علمیه و طلاب و دانشجویان محترم می‌خواهیم که به مبارزات پی‌گیر خود ادامه دهند و به دعوت مرجع بزرگ عالم اسلام، پیشواى مبارز و رزمنده خود حضرت آیت‌الله العظمى خمینى مدظله، پاسخ مثبت گویند و بدانند که پیروزى از آن مردان خدا و شکست قطعى از نیرو‌‌هاى شیطانى و استعمارگر است. هر چه محکمتر باد پیوند مبارزه نیرو‌‌هاى مذهبى با توده محروم و ستمدیده خلق ایران، مستحکمتر باد اتحاد نیرو‌‌هاى انقلابى و دانشجویی، پرشکوه باد اسلام انقلابى و ضد آریا مهری

جامعة روحانیت مترقى ایران
(س ش312)

ناوبری کتاب