صفحه ۸۱۰

به: ریاست ساواک قم/21 تاریخ: 91252 از: اداره کل سوم/312 شماره: 12258/312 درباره:‌‌هادی‌‌هاشمى فرزند محمد بازگشت بشماره 4217/21 هـ 281152

با توجه بمفاد نامه بازگشتى خواهشمند است دستور فرمائید پس از بررسی‌‌هاى همه جانبه نسبت بانجام موارد خواسته شده زیر اقدام و نتیجه را باین اداره کل اعلام نمایند%

نامبرده بالا احضار و کلیه اطلاعاتش در زمینه عاملین الصاق روزنامه المحرر اخذ گردد.

در تحقیقات معموله چنانچه مشخص گردید که یاد شده در عمل الصاق بنحوى از انحاء دخالت داشته است ضمن دادن تذکرات لازم، بوى تفهیم گردد که ادامه این رویه بصلاحش نبوده و اگر احیاناً در آینده موارد مشکوکى از مشارالیه مشاهده گردید همانند حسینعلى منتظرى با وى رفتار خواهد شد.

پس از شناسایى عاملین، اعمال و رفتار آنان و‌ ‌هاشمى دقیقاً تحت مراقبت قرار داده شود.

از کلیه فعل و انفعالاتى که از ناحیه افراد شناخته شده بنفع حسینعلى منتظرى انجام می‌گیرد آگاهى حاصل گردد.

مدیر کل اداره سوم ثابتى

ناوبری کتاب