صفحه ۸۰۸

به: مدیریت کل اداره سوم 312 تاریخ: 281152 از: ساواک قم شماره: 421/21 هـ درباره الصاق روزنامه المحرر

در زمینه شناسایى عاملین الصاق روزنامه المحرر منابع بموقع توجیه گردیده‌اند لکن پس از چند روزى حوزه علمیه تعطیل و طلاب به مسافرت تبلیغاتى رفته و تحقیقات به نتیجه قطعى نرسیده. على اصغر فقیه مشکینى به منبع9751 اظهار داشته در حالى که ما (جبهه طرفدار منتظرى و مشکینی) با گلپایگانى در مبارزه هستیم روزنامه المحرر چاپ بیروت را که عکس منتظرى و ربانى در آن چاپ شده است و نوعى تبلیغ از آنان می‌باشد به مدرسه الصاق نموده‌اند وى اظهار نظر کرده که این اقدام قطعاً باید از جانب‌‌ هادی‌ ‌هاشمى صورت گرفته باشد و عقیده دارد که چون در تبلیغات موصوف نامى از مشکینى برده نشده لذا از افشاى آن در بین گروه ضربت نیز خوددارى نموده با توجه باظهارات مشارالیه نظر شنبه ذیل گزارش خبر شماره 3649/21 ـ 41052 موضوع الصاق بریده روزنامه مذکور باحتمال قریب به یقین این جانب شخص منظور صورت گرفته است.

رئیس ساواک قم ـ معینى
رونوشت برابر اصل نسخه اصلى در گلاسه 47898 میباشد.

ناوبری کتاب