صفحه ۸۰۶

تاریخ: 91152امام خمینى در آئینه اسناد، ج 10، ص218. شماره: 11490/10ی موضوع: شیخ نبوى شیرازی

بعدازظهر روز دوشنبه 11152 در اتوبوسى که از قم به اصفهان می‌آمد با نامبرده باب مذاکره را باز کردم. یادشده اظهار داشت رفته بودم به قم منزل آیت‌الله گلپایگانى بعضى چیزها را دیدم خیلى ناراحت شدم. چند نفر آمده بودند منزل آقا طلبه می‌خواستند که براى ایام محرم و صفر براى تبلیغ به اطراف ببرند. چند نفر از اطرافیان آقا با همدیگر صحبت می‌کردند و می‌گفتند آقاى گلپایگانى خوب نیست، به محل دیگر برویم، چون آقا نمی‌تواند سهم امام را جمع‌آورى کند. از شنیدن این موضوع خیلى ناراحت شدم. نامبرده افزود فقط خمینى می‌توانست رهبرى را به عهده بگیرد، در عین حال که بعضی‌ها کار را خراب می‌کردند، خمینى می‌گفت وضع مملکت نباید اینطور باشد و با پاره‌اى امور مخالفت می‌کرد. شریعتمدارى که با شاه تماس می‌گرفت، خمینى می‌گفت این شخص اشتباه می‌کند. از همان زمان دودستگى در جامعه روحانیت به خوبى مشهود بود. امروز که رفته بودم منزل آقاى گلپایگانی، هدفى نداشتم به جز اینکه ببینم وضعشان چطور است تا روشن بشوم، ولى خوشم نیامد. پس گلپایگانى هم مثل اینکه دیگر در کارها دخالت نمی‌کند. شیخ نبوى کمى هم درباره صالحى صحبت کرد و افزود ما با همدیگر همدوره بودیم، چندى قبل با صالحى و منتظرى و چند نفر دیگر در یک مکانى بودیماین دیدار قبل از تبعید آیت‌الله منتظرى به طبس و مرحوم آیت‌الله صالحى نجف‌آبادى به ابهر بوده است. ، به صالحى گفتم که کتاب شهید جاوید را بدون مطالعه و فکر نوشته‌ای، لااقل می‌خواستى بحث دیگرى را پیش بگیری. صالحى گفت بحث من درست است و عقیده من این بوده است. نظریه شنبه: نبوى شیرازى دبیر دبیرستان احمدیه اصفهان است.

نظریه یکشنبه: نامبرده فاقد سابقه مضره سیاسى است، اعمال و رفتارش تحت مراقبت قرار خواهد گرفت. نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه تأیید می‌شود. نظریه جمعه: نظریه چهارشنبه مورد تأیید است. نظریه 10 ی: نظریه یکشنبه مورد تأیید است. اصل در پرونده گلاسه 161127 است. در پرونده گلاسه 67908 بایگانى شود. وثوقى 201152 312 بایگانى شود.

ناوبری کتاب