صفحه ۸۰۵

اعلامیه مورد بحث نظر به اینکه مفاد آن با مفاد پیوست نامه 10421/59 ـ 15852 آن ساواک یکى بوده بنابراین چنین استنباط می‌گردد که نامبرده بالا در توزیع آنها دخالت داشته و به احتمال قوى این عمل از ناحیه وى صورت گرفته، خواهشمند است دستور فرمائید از طریق منابع و همکاران افتخارى کماکان اعمال و رفتار مشارالیه و منتظرى را تحت مراقبت قرار داده و با جمع‌آورى مدارک محکمه پسند علیه یادشده و ارسال آنها ترتیبى اتخاذ نمایند تا در یک فرصت مناسب که از طریق این اداره کل اعلام خواهد شد نسبت به دستگیرى و تعقیب وى اقدام گردد.

مدیر کل اداره سوم ـ ثابتى
(س ش308)

ناوبری کتاب