صفحه ۸۰۲

به: 312 تاریخ: 171052 از: 11 شماره: 2671/21

موضوع: گروه ضربت

روز 161052 على اصغر فقیه و قربانعلى ذوالقدر اعضاء گروه ضربت اظهار میداشتند وقتى گروه به منزل شریعتمدارى رفته‌اند شریعتمدارى از آنان تجلیل کرده و گفته است من با آقاى منتظرى دوست هستم و حتى در مورد کتاب شهید جاوید نیز من اعلامیه‌اى ندادم و اضافه نموده که من به آقا مرتضى حائرى می‌‌‌‌‌‌گویم ایشان با آقاى گلپایگانى تماس حاصل کرده و متفقاً اقدام میکنم على اصغر فقیه افزود بعد از آنکه شریعتمدارى موضوع را به آقاى مرتضى حائرى گفته است چند نفر از افراد گروه که شاگرد حائرى هستند نتیجه اقدامات را از وى خواسته‌اند. حائرى گفته است من نمیتوانم با گلپایگانى در این باره وارد صحبت شوم مخصوصاً درباره مشکینى و منتظری، با اینهمه جنگ و جدل چه بگویم؟ از من ساخته نیست. نظریه شنبه: نظرى ندارد. نظریه یکشنبه: مفاد گزارش صحیح است باید منتظر اقدامات آینده گروه بود. نظریه سه شنبه: در سمینار هستند.

ناوبری کتاب