صفحه ۷۹۳

لکن تاکنون از نوع و نمونه آن مشاهده نشده است و چون شیخ حسین على منتظرى در حال حاضر در طبس می‌باشد اصلح است صحت و سقم موضوع نامه مذکور از طریق ساواک مربوط تحقیق گردد. بمنابع آموزش‌‌‌هاى لازم در زمینه قطعیت الصاق روزنامه وسیله داماد منتظرى داده شده. هر گونه اطلاعى متعاقباً بعرض خواهد رسید. اصل در پرونده کلاسه 47898 است. در پرونده کلاسه 80568 بایگانى شود. (س ش304)

ناوبری کتاب